Long-Hai‘s Portfolio

Long-Hai Pham
I am available
CG Animator
CG Layout
Layout Artist
Previz Artist